ثبت نام دوره

تست پژوهش-جهت تست است. انتخاب نکنید.

شروع 1399/05/07

پایان 1399/05/29

نوع دوره حضوری

مبلغ نهایی 10,000 ريال

متقاضیان داخل ایران
10,000 ريال

شروع: 1399/05/07

پایان: 1399/05/29

مهلت ثبت نام : 1399/05/01

مبلغ نهایی : 10,000 ريال

نوع دوره : حضوری

ظرفیت کل: 20

تعداد جلسات : 2جلسه

مدت دوره : 10:00ساعت

دسته بندی:

کد : 2000

توضیحات مبلغ :