جدیدترین دوره ها

فارسی

کد : 163

تعداد جلسات : 11جلسه

مدت دوره : 11:00ساعت

استاد : مروارید طالبی

مبلغ قبل از تخفیف : 3,000,000 ريال

مبلغ نهایی : 3,000,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1399/07/30

پایان : 1399/08/29

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 11

ظرفیت باقیمانده : 11

سطح دوره :

نوع دوره : مجازی

دسته بندی :

مهلت ثبت نام : 1399/07/08

دوره غیر‌همزمان روش تدریس زبان فارسی-Virtual Persian Teaching Training Course

کد : 302

تعداد جلسات : 9جلسه

مدت دوره : 15:00ساعت

استاد : رضا مراد صحرایی

مبلغ قبل از تخفیف : 1,500,000 ريال

مبلغ نهایی : 1,500,000 ريال

توضیحات مبلغ : برای متقاضیان داخل ایران 150 هزار تومان
برای متقاضیان خارج از ایران 20 یورو
لینک گروه پشتیبانی: b2n.ir/esupport
لينك ويدئوی راهنمای ثبت‌نام: https://b2n.ir/eguide
*** حداكثر مدت حضور در دوره و شركت در آزمون پايانی سه ماه پس از ثبت نام است.***

شروع : 1398/12/22

پایان : 1399/11/30

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 1000

ظرفیت باقیمانده : 678

سطح دوره :

نوع دوره : مجازی

دسته بندی : تربیت مدرس

مهلت ثبت نام : 1399/09/30

آموزش زبان فارسی

کد : 7004

تعداد جلسات : 20جلسه

مدت دوره : 40:00ساعت

استاد : فاطمه میرزاده

مبلغ قبل از تخفیف : 0 ريال

مبلغ نهایی : 0 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1397/02/02

پایان : 1397/03/20

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 25

ظرفیت باقیمانده : 25

سطح دوره :

نوع دوره : حضوری

دسته بندی :

مهلت ثبت نام : ____/__/__

آموزش زبان فارسی

کد : 30041

تعداد جلسات : 72جلسه

مدت دوره : 28:08ساعت

استاد : محمود صادقی تجر

مبلغ قبل از تخفیف : 0 ريال

مبلغ نهایی : 0 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1397/01/01

پایان : 1397/12/29

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 20

ظرفیت باقیمانده : 20

سطح دوره :

نوع دوره : حضوری

دسته بندی :

مهلت ثبت نام : ____/__/__

فارسی

کد : 10065

تعداد جلسات : 30جلسه

مدت دوره : 20:00ساعت

استاد : سیده ژاله سید سجادی

مبلغ قبل از تخفیف : 0 ريال

مبلغ نهایی : 0 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1397/01/01

پایان : 1397/12/01

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 10

ظرفیت باقیمانده : 10

سطح دوره :

نوع دوره : حضوری

دسته بندی :

مهلت ثبت نام : ____/__/__

فارسی

کد : 10056

تعداد جلسات : 30جلسه

مدت دوره : 20:00ساعت

استاد : زهرا بنی نعیم

مبلغ قبل از تخفیف : 0 ريال

مبلغ نهایی : 0 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1397/01/01

پایان : 1397/12/01

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 10

ظرفیت باقیمانده : 10

سطح دوره :

نوع دوره : حضوری

دسته بندی :

مهلت ثبت نام : ____/__/__

فارسی

کد : 10057

تعداد جلسات : 30جلسه

مدت دوره : 20:00ساعت

استاد : سیده مرضیه ضیایی

مبلغ قبل از تخفیف : 0 ريال

مبلغ نهایی : 0 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1397/01/01

پایان : 1397/12/01

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 10

ظرفیت باقیمانده : 10

سطح دوره :

نوع دوره : حضوری

دسته بندی :

مهلت ثبت نام : ____/__/__

فارسی

کد : 10058

تعداد جلسات : 30جلسه

مدت دوره : 20:00ساعت

استاد : مینا مهریاب

مبلغ قبل از تخفیف : 0 ريال

مبلغ نهایی : 0 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1397/01/01

پایان : 1397/12/01

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 10

ظرفیت باقیمانده : 10

سطح دوره :

نوع دوره : حضوری

دسته بندی :

مهلت ثبت نام : ____/__/__

فارسی

کد : 10059

تعداد جلسات : 30جلسه

مدت دوره : 20:00ساعت

استاد : الهام اسدی خوانساری

مبلغ قبل از تخفیف : 0 ريال

مبلغ نهایی : 0 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1397/01/01

پایان : 1397/12/01

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 9

ظرفیت باقیمانده : 9

سطح دوره :

نوع دوره : حضوری

دسته بندی :

مهلت ثبت نام : ____/__/__

فارسی

کد : 10060

تعداد جلسات : 30جلسه

مدت دوره : 20:00ساعت

استاد : لیلا ملاحی

مبلغ قبل از تخفیف : 0 ريال

مبلغ نهایی : 0 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1397/01/01

پایان : 1397/12/01

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 7

ظرفیت باقیمانده : 7

سطح دوره :

نوع دوره : حضوری

دسته بندی :

مهلت ثبت نام : ____/__/__

فارسی

کد : 10050

تعداد جلسات : 30جلسه

مدت دوره : 20:00ساعت

استاد : طیبه احمدی

مبلغ قبل از تخفیف : 0 ريال

مبلغ نهایی : 0 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1397/01/01

پایان : 1397/12/01

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 10

ظرفیت باقیمانده : 10

سطح دوره :

نوع دوره : حضوری

دسته بندی :

مهلت ثبت نام : ____/__/__

فارسی

کد : 10049

تعداد جلسات : 30جلسه

مدت دوره : 20:00ساعت

استاد : اعظم کاظمی

مبلغ قبل از تخفیف : 0 ريال

مبلغ نهایی : 0 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1397/01/01

پایان : 1398/01/01

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 10

ظرفیت باقیمانده : 10

سطح دوره :

نوع دوره : حضوری

دسته بندی :

مهلت ثبت نام : ____/__/__

فارسی

کد : 10048

تعداد جلسات : 30جلسه

مدت دوره : 20:00ساعت

استاد : اسماعیل خیرخواه

مبلغ قبل از تخفیف : 0 ريال

مبلغ نهایی : 0 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1397/01/01

پایان : 1397/12/01

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 10

ظرفیت باقیمانده : 10

سطح دوره :

نوع دوره : حضوری

دسته بندی :

مهلت ثبت نام : ____/__/__

فارسی

کد : 10047

تعداد جلسات : 30جلسه

مدت دوره : 20:00ساعت

استاد : فوزیه بازرگان

مبلغ قبل از تخفیف : 0 ريال

مبلغ نهایی : 0 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1397/01/01

پایان : 1397/12/01

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 10

ظرفیت باقیمانده : 10

سطح دوره :

نوع دوره : حضوری

دسته بندی :

مهلت ثبت نام : ____/__/__

فارسی

کد : 10046

تعداد جلسات : 30جلسه

مدت دوره : 20:00ساعت

استاد : مهرناز اکبری زاده

مبلغ قبل از تخفیف : 0 ريال

مبلغ نهایی : 0 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1397/01/01

پایان : 1397/12/01

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 10

ظرفیت باقیمانده : 10

سطح دوره :

نوع دوره : حضوری

دسته بندی :

مهلت ثبت نام : ____/__/__

1 2 3 4