ثبت نام دوره

آموزش زبان فارسي مقدماتي

کد : 131

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 10:00ساعت

استاد : احسان طوفاني نژاد

مبلغ قبل از تخفیف : 20,000 ريال

مبلغ نهایی : 16,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1398/09/19

پایان : 1398/12/27

ظرفیت کل : 30

ظرفیت باقیمانده : 29

سطح دوره : مقدماتی

نوع دوره : مجازی

دسته بندی : فارسی‌آموزی

مهلت ثبت نام : 1398/12/13

دوره غير‌همزمان روش تدريس زبان فارسي-Virtual Persian Teaching Training Course

کد : 302

تعداد جلسات : 9جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : رضا مراد صحرايي

مبلغ قبل از تخفیف : 0 ريال

مبلغ نهایی : 0 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1398/11/28

پایان : 1399/12/28

ظرفیت کل : 1000

ظرفیت باقیمانده : 994

سطح دوره :

نوع دوره : مجازی

دسته بندی : تربیت مدرس

مهلت ثبت نام : 1399/12/28

زبان فارسی

روش تدريس زبان فارسي ( دوره بين المللي)

کد : 7780

تعداد جلسات : 9جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : رضا مراد صحرايي

مبلغ قبل از تخفیف : 0 ريال

مبلغ نهایی : 0 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1398/11/28

پایان : 1398/12/20

ظرفیت کل : 500

ظرفیت باقیمانده : 497

سطح دوره : مقدماتی

نوع دوره : مجازی

دسته بندی : تربیت مدرس

مهلت ثبت نام : 1398/12/20

مديريت كلاس

کد : 7783

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 10:00ساعت

استاد : احسان طوفاني نژاد

مبلغ قبل از تخفیف : 0 ريال

مبلغ نهایی : 0 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1398/12/03

پایان : 1398/12/26

ظرفیت کل : 10

ظرفیت باقیمانده : 9

سطح دوره : مقدماتی

نوع دوره : حضوری

دسته بندی :

مهلت ثبت نام : 1398/12/27

كارگاه فناوري در آموزش زبان

کد : 7784

تعداد جلسات : 9جلسه

مدت دوره : 10:00ساعت

استاد : احسان طوفاني نژاد

مبلغ قبل از تخفیف : 0 ريال

مبلغ نهایی : 0 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1398/12/03

پایان : 1398/12/28

ظرفیت کل : 1000

ظرفیت باقیمانده : 999

سطح دوره :

نوع دوره : مجازی

دسته بندی :

مهلت ثبت نام : 1398/12/28