ثبت نام دوره

آموزش زبان فارسی میانی

شروع 1397/01/25

پایان 1397/04/17

نوع دوره حضوری

مبلغ نهایی 0 ريال

شروع: 1397/01/25

پایان: 1397/04/17

مهلت ثبت نام : ____/__/__

مبلغ نهایی : 0 ريال

نوع دوره : حضوری

ظرفیت کل: 13

تعداد جلسات : 13جلسه

مدت دوره : 60:00ساعت

دسته بندی:

کد : 10072

توضیحات مبلغ :