ثبت نام دوره

آموزش زبان فارسی مقدماتی

شروع 1398/09/19

پایان 1398/12/27

نوع دوره مجازی

مبلغ نهایی 16,000 ريال

شروع: 1398/09/19

پایان: 1398/12/27

مهلت ثبت نام : 1398/12/13

مبلغ نهایی : 16,000 ريال

نوع دوره : مجازی

ظرفیت کل: 30

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 10:00ساعت

دسته بندی: فارسی‌آموزی

کد : 131

توضیحات مبلغ :