ثبت نام دوره

فارسی

شروع 1397/01/01

پایان 1397/12/01

نوع دوره حضوری

مبلغ نهایی 0 ريال

شروع: 1397/01/01

پایان: 1397/12/01

مهلت ثبت نام : ____/__/__

مبلغ نهایی : 0 ريال

نوع دوره : حضوری

ظرفیت کل: 10

تعداد جلسات : 30جلسه

مدت دوره : 20:00ساعت

دسته بندی:

کد : 10058

توضیحات مبلغ :