ثبت نام دوره

آموزش زبان فارسی

شروع 1397/01/01

پایان 1397/12/29

نوع دوره حضوری

مبلغ نهایی 0 ريال

شروع: 1397/01/01

پایان: 1397/12/29

مهلت ثبت نام : ____/__/__

مبلغ نهایی : 0 ريال

نوع دوره : حضوری

ظرفیت کل: 20

تعداد جلسات : 72جلسه

مدت دوره : 28:08ساعت

دسته بندی:

کد : 30041

توضیحات مبلغ :