ثبت نام دوره

آموزش زبان فارسی

شروع 1397/02/02

پایان 1397/03/20

نوع دوره حضوری

مبلغ نهایی 0 ريال

شروع: 1397/02/02

پایان: 1397/03/20

مهلت ثبت نام : ____/__/__

مبلغ نهایی : 0 ريال

نوع دوره : حضوری

ظرفیت کل: 25

تعداد جلسات : 20جلسه

مدت دوره : 40:00ساعت

دسته بندی:

کد : 7004

توضیحات مبلغ :