ثبت نام دوره

دوره غير‌همزمان روش تدريس زبان فارسي-Virtual Persian Teaching Training Course

شروع 1398/11/28

پایان 1399/12/28

نوع دوره مجازی

مبلغ نهایی 0 ريال

شروع: 1398/11/28

پایان: 1399/12/28

مهلت ثبت نام : 1399/12/28

مبلغ قبل از تخفیف : 0 ريال

مبلغ نهایی : 0 ريال

نوع دوره : مجازی

ظرفیت کل: 1000

ظرفیت باقیمانده: 994

سطح دوره:

تعداد جلسات : 9جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

دسته بندی: تربیت مدرس

کد : 302

جنسیت: مختلط

توضیحات مبلغ :