ثبت نام دوره

مقدماتی (1-3)

شروع 1399/11/30

پایان 1399/12/30

نوع دوره حضوری

مبلغ نهایی 0 ريال

شروع: 1399/11/30

پایان: 1399/12/30

مهلت ثبت نام : 1399/11/01

مبلغ نهایی : 0 ريال

نوع دوره : حضوری

ظرفیت کل: 15

تعداد جلسات : 15جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

دسته بندی:

کد : 401

توضیحات مبلغ : 100 یورو