ثبت نام دوره

آموزش زبان فارسی نوآموز

شروع 1399/10/08

پایان 1399/12/30

نوع دوره مجازی

مبلغ نهایی 0 ريال

شروع: 1399/10/08

پایان: 1399/12/30

مهلت ثبت نام : 1399/10/30

مبلغ نهایی : 0 ريال

نوع دوره : مجازی

ظرفیت کل: 15

تعداد جلسات : 20جلسه

مدت دوره : 40:00ساعت

دسته بندی:

کد : 1000001

توضیحات مبلغ :