ثبت نام دوره

تست 2 دی

شروع 1399/10/01

پایان 1399/10/30

نوع دوره مجازی

مبلغ نهایی 10,000 ريال

ارزي2
9,990 ريال
ريالي 2
9,950 ريال

شروع: 1399/10/01

پایان: 1399/10/30

مهلت ثبت نام : 1399/10/30

مبلغ نهایی : 10,000 ريال

نوع دوره : مجازی

ظرفیت کل: 10

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

دسته بندی:

کد : 100003

توضیحات مبلغ :