لیست دوره ها و آزمون ها
فارسی آموزان ایرانی
20,000,000 ريال
فارسی آموزان خارج از ایران
80 ريال

شروع: 1400/04/23

مهلت ثبت نام : 1400/04/31

مبلغ قبل از تخفیف : 20,000,000 ريال

ظرفیت کل: 100

کد : 9876563