فایل راهنمای ثبت درخواست برنامه و بودجه مراکز فرهنگی
جهت ثبت درخواست در سامانه برنامه و بودجه، لطفا فایل های زیر را مطالعه کنید.
پس از مطالعه فایل ها، از این لینک وارد سامانه شده و درخواست های خود را ثبت کنید.