جدیدترین دوره ها

آزمون آمفا

کد : 9876553

تعداد جلسات : 1جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : بنیاد سعدی

مبلغ قبل از تخفیف : 5,000,000 ريال

مبلغ نهایی : 5,000,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1400/01/18

پایان : 1400/01/18

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 30

ظرفیت باقیمانده : 30

سطح دوره :

نوع دوره : مجازی

دسته بندی :

مهلت ثبت نام : 1400/01/12

تست ريالي و ارزي

کد : 9876552

تعداد جلسات : 1جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : زهرا عامری

مبلغ قبل از تخفیف : 5,000,000 ريال

مبلغ نهایی : 5,000,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1399/12/11

پایان : 1399/12/30

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 10

ظرفیت باقیمانده : 10

سطح دوره :

نوع دوره : مجازی

دسته بندی :

مهلت ثبت نام : 1399/12/30

تست ارزي

کد : 9876551

تعداد جلسات : 1جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : زهرا عامری

مبلغ قبل از تخفیف : 5,000,000 ريال

مبلغ نهایی : 5,000,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1399/12/11

پایان : 1399/12/30

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 10

ظرفیت باقیمانده : 10

سطح دوره :

نوع دوره : مجازی

دسته بندی :

مهلت ثبت نام : 1399/12/30

زبان فارسی

تست ريالي

کد : 1000010

تعداد جلسات : 12جلسه

مدت دوره : 20:00ساعت

استاد : زهرا عامری

مبلغ قبل از تخفیف : 5,000,000 ريال

مبلغ نهایی : 5,000,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1399/10/08

پایان : 1399/12/30

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 15

ظرفیت باقیمانده : 15

سطح دوره : مقدماتی A1

نوع دوره : مجازی

دسته بندی :

مهلت ثبت نام : 1399/12/30

زبان فارسی

تست رايگان

کد : 1000009

تعداد جلسات : 12جلسه

مدت دوره : 20:00ساعت

استاد : زهرا عامری

مبلغ قبل از تخفیف : 0 ريال

مبلغ نهایی : 0 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1399/10/08

پایان : 1399/12/30

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 20

ظرفیت باقیمانده : 20

سطح دوره : نوآموز N

نوع دوره : مجازی

دسته بندی :

مهلت ثبت نام : 1399/12/30

آموزش زبان فارسی

کد : 7004

تعداد جلسات : 20جلسه

مدت دوره : 40:00ساعت

استاد : فاطمه میرزاده

مبلغ قبل از تخفیف : 0 ريال

مبلغ نهایی : 0 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1397/02/02

پایان : 1397/03/20

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 25

ظرفیت باقیمانده : 25

سطح دوره :

نوع دوره : حضوری

دسته بندی :

مهلت ثبت نام : ____/__/__

آموزش زبان فارسی

کد : 30041

تعداد جلسات : 72جلسه

مدت دوره : 28:08ساعت

استاد : محمود صادقی تجر

مبلغ قبل از تخفیف : 0 ريال

مبلغ نهایی : 0 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1397/01/01

پایان : 1397/12/29

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 20

ظرفیت باقیمانده : 20

سطح دوره :

نوع دوره : حضوری

دسته بندی :

مهلت ثبت نام : ____/__/__

فارسی

کد : 10065

تعداد جلسات : 30جلسه

مدت دوره : 20:00ساعت

استاد : سیده ژاله سید سجادی

مبلغ قبل از تخفیف : 0 ريال

مبلغ نهایی : 0 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1397/01/01

پایان : 1397/12/01

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 10

ظرفیت باقیمانده : 10

سطح دوره :

نوع دوره : حضوری

دسته بندی :

مهلت ثبت نام : ____/__/__

فارسی

کد : 10056

تعداد جلسات : 30جلسه

مدت دوره : 20:00ساعت

استاد : زهرا بنی نعیم

مبلغ قبل از تخفیف : 0 ريال

مبلغ نهایی : 0 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1397/01/01

پایان : 1397/12/01

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 10

ظرفیت باقیمانده : 10

سطح دوره :

نوع دوره : حضوری

دسته بندی :

مهلت ثبت نام : ____/__/__

فارسی

کد : 10057

تعداد جلسات : 30جلسه

مدت دوره : 20:00ساعت

استاد : سیده مرضیه ضیایی

مبلغ قبل از تخفیف : 0 ريال

مبلغ نهایی : 0 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1397/01/01

پایان : 1397/12/01

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 10

ظرفیت باقیمانده : 10

سطح دوره :

نوع دوره : حضوری

دسته بندی :

مهلت ثبت نام : ____/__/__

فارسی

کد : 10058

تعداد جلسات : 30جلسه

مدت دوره : 20:00ساعت

استاد : مینا مهریاب

مبلغ قبل از تخفیف : 0 ريال

مبلغ نهایی : 0 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1397/01/01

پایان : 1397/12/01

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 10

ظرفیت باقیمانده : 10

سطح دوره :

نوع دوره : حضوری

دسته بندی :

مهلت ثبت نام : ____/__/__

فارسی

کد : 10059

تعداد جلسات : 30جلسه

مدت دوره : 20:00ساعت

استاد : الهام اسدی خوانساری

مبلغ قبل از تخفیف : 0 ريال

مبلغ نهایی : 0 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1397/01/01

پایان : 1397/12/01

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 9

ظرفیت باقیمانده : 9

سطح دوره :

نوع دوره : حضوری

دسته بندی :

مهلت ثبت نام : ____/__/__

فارسی

کد : 10060

تعداد جلسات : 30جلسه

مدت دوره : 20:00ساعت

استاد : لیلا ملاحی

مبلغ قبل از تخفیف : 0 ريال

مبلغ نهایی : 0 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1397/01/01

پایان : 1397/12/01

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 7

ظرفیت باقیمانده : 7

سطح دوره :

نوع دوره : حضوری

دسته بندی :

مهلت ثبت نام : ____/__/__

فارسی

کد : 10050

تعداد جلسات : 30جلسه

مدت دوره : 20:00ساعت

استاد : طیبه احمدی

مبلغ قبل از تخفیف : 0 ريال

مبلغ نهایی : 0 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1397/01/01

پایان : 1397/12/01

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 10

ظرفیت باقیمانده : 10

سطح دوره :

نوع دوره : حضوری

دسته بندی :

مهلت ثبت نام : ____/__/__

فارسی

کد : 10049

تعداد جلسات : 30جلسه

مدت دوره : 20:00ساعت

استاد : اعظم کاظمی

مبلغ قبل از تخفیف : 0 ريال

مبلغ نهایی : 0 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1397/01/01

پایان : 1398/01/01

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 10

ظرفیت باقیمانده : 10

سطح دوره :

نوع دوره : حضوری

دسته بندی :

مهلت ثبت نام : ____/__/__

1 2 3 4