جدیدترین دوره ها

مقدماتی (1-3)

کد : 401

تعداد جلسات : 15جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : رضا مراد صحرایی

مبلغ قبل از تخفیف : 0 ريال

مبلغ نهایی : 0 ريال

توضیحات مبلغ : 100 یورو

شروع : 1399/11/30

پایان : 1399/12/30

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 15

ظرفیت باقیمانده : 15

سطح دوره :

نوع دوره : حضوری

دسته بندی :

مهلت ثبت نام : 1399/11/01

دوره غیر‌همزمان روش تدریس زبان فارسی-Virtual Persian Teaching Training Course

کد : 302

تعداد جلسات : 9جلسه

مدت دوره : 15:00ساعت

استاد : رضا مراد صحرایی

مبلغ قبل از تخفیف : 1,500,000 ريال

مبلغ نهایی : 1,500,000 ريال

توضیحات مبلغ : برای متقاضیان داخل ایران 150 هزار تومان
برای متقاضیان خارج از ایران 20 یورو
لینک گروه پشتیبانی: b2n.ir/esupport
لينك ويدئوی راهنمای ثبت‌نام: https://b2n.ir/eguide
*** حداكثر مدت حضور در دوره و شركت در آزمون پايانی سه ماه پس از ثبت نام است.***

شروع : 1398/12/22

پایان : 1399/12/15

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 1000

ظرفیت باقیمانده : 603

سطح دوره :

نوع دوره : مجازی

دسته بندی : تربیت مدرس

مهلت ثبت نام : 1399/10/30

آموزش زبان فارسی

کد : 7004

تعداد جلسات : 20جلسه

مدت دوره : 40:00ساعت

استاد : فاطمه میرزاده

مبلغ قبل از تخفیف : 0 ريال

مبلغ نهایی : 0 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1397/02/02

پایان : 1397/03/20

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 25

ظرفیت باقیمانده : 25

سطح دوره :

نوع دوره : حضوری

دسته بندی :

مهلت ثبت نام : ____/__/__

آموزش زبان فارسی

کد : 30041

تعداد جلسات : 72جلسه

مدت دوره : 28:08ساعت

استاد : محمود صادقی تجر

مبلغ قبل از تخفیف : 0 ريال

مبلغ نهایی : 0 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1397/01/01

پایان : 1397/12/29

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 20

ظرفیت باقیمانده : 20

سطح دوره :

نوع دوره : حضوری

دسته بندی :

مهلت ثبت نام : ____/__/__

فارسی

کد : 10065

تعداد جلسات : 30جلسه

مدت دوره : 20:00ساعت

استاد : سیده ژاله سید سجادی

مبلغ قبل از تخفیف : 0 ريال

مبلغ نهایی : 0 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1397/01/01

پایان : 1397/12/01

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 10

ظرفیت باقیمانده : 10

سطح دوره :

نوع دوره : حضوری

دسته بندی :

مهلت ثبت نام : ____/__/__

فارسی

کد : 10056

تعداد جلسات : 30جلسه

مدت دوره : 20:00ساعت

استاد : زهرا بنی نعیم

مبلغ قبل از تخفیف : 0 ريال

مبلغ نهایی : 0 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1397/01/01

پایان : 1397/12/01

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 10

ظرفیت باقیمانده : 10

سطح دوره :

نوع دوره : حضوری

دسته بندی :

مهلت ثبت نام : ____/__/__

فارسی

کد : 10057

تعداد جلسات : 30جلسه

مدت دوره : 20:00ساعت

استاد : سیده مرضیه ضیایی

مبلغ قبل از تخفیف : 0 ريال

مبلغ نهایی : 0 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1397/01/01

پایان : 1397/12/01

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 10

ظرفیت باقیمانده : 10

سطح دوره :

نوع دوره : حضوری

دسته بندی :

مهلت ثبت نام : ____/__/__

فارسی

کد : 10058

تعداد جلسات : 30جلسه

مدت دوره : 20:00ساعت

استاد : مینا مهریاب

مبلغ قبل از تخفیف : 0 ريال

مبلغ نهایی : 0 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1397/01/01

پایان : 1397/12/01

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 10

ظرفیت باقیمانده : 10

سطح دوره :

نوع دوره : حضوری

دسته بندی :

مهلت ثبت نام : ____/__/__

فارسی

کد : 10059

تعداد جلسات : 30جلسه

مدت دوره : 20:00ساعت

استاد : الهام اسدی خوانساری

مبلغ قبل از تخفیف : 0 ريال

مبلغ نهایی : 0 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1397/01/01

پایان : 1397/12/01

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 9

ظرفیت باقیمانده : 9

سطح دوره :

نوع دوره : حضوری

دسته بندی :

مهلت ثبت نام : ____/__/__

فارسی

کد : 10060

تعداد جلسات : 30جلسه

مدت دوره : 20:00ساعت

استاد : لیلا ملاحی

مبلغ قبل از تخفیف : 0 ريال

مبلغ نهایی : 0 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1397/01/01

پایان : 1397/12/01

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 7

ظرفیت باقیمانده : 7

سطح دوره :

نوع دوره : حضوری

دسته بندی :

مهلت ثبت نام : ____/__/__

فارسی

کد : 10050

تعداد جلسات : 30جلسه

مدت دوره : 20:00ساعت

استاد : طیبه احمدی

مبلغ قبل از تخفیف : 0 ريال

مبلغ نهایی : 0 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1397/01/01

پایان : 1397/12/01

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 10

ظرفیت باقیمانده : 10

سطح دوره :

نوع دوره : حضوری

دسته بندی :

مهلت ثبت نام : ____/__/__

فارسی

کد : 10049

تعداد جلسات : 30جلسه

مدت دوره : 20:00ساعت

استاد : اعظم کاظمی

مبلغ قبل از تخفیف : 0 ريال

مبلغ نهایی : 0 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1397/01/01

پایان : 1398/01/01

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 10

ظرفیت باقیمانده : 10

سطح دوره :

نوع دوره : حضوری

دسته بندی :

مهلت ثبت نام : ____/__/__

فارسی

کد : 10048

تعداد جلسات : 30جلسه

مدت دوره : 20:00ساعت

استاد : اسماعیل خیرخواه

مبلغ قبل از تخفیف : 0 ريال

مبلغ نهایی : 0 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1397/01/01

پایان : 1397/12/01

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 10

ظرفیت باقیمانده : 10

سطح دوره :

نوع دوره : حضوری

دسته بندی :

مهلت ثبت نام : ____/__/__

فارسی

کد : 10047

تعداد جلسات : 30جلسه

مدت دوره : 20:00ساعت

استاد : فوزیه بازرگان

مبلغ قبل از تخفیف : 0 ريال

مبلغ نهایی : 0 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1397/01/01

پایان : 1397/12/01

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 10

ظرفیت باقیمانده : 10

سطح دوره :

نوع دوره : حضوری

دسته بندی :

مهلت ثبت نام : ____/__/__

فارسی

کد : 10046

تعداد جلسات : 30جلسه

مدت دوره : 20:00ساعت

استاد : مهرناز اکبری زاده

مبلغ قبل از تخفیف : 0 ريال

مبلغ نهایی : 0 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1397/01/01

پایان : 1397/12/01

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 10

ظرفیت باقیمانده : 10

سطح دوره :

نوع دوره : حضوری

دسته بندی :

مهلت ثبت نام : ____/__/__

1 2 3 4