جدیدترین دوره ها

فارسی

کد : 10043

تعداد جلسات : 30جلسه

مدت دوره : 20:00ساعت

استاد : مریم رحمانی

مبلغ قبل از تخفیف : 0 ريال

مبلغ نهایی : 0 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1397/01/01

پایان : 1397/12/01

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 10

ظرفیت باقیمانده : 10

سطح دوره :

نوع دوره : حضوری

دسته بندی :

مهلت ثبت نام : ____/__/__

فارسی

کد : 10042

تعداد جلسات : 30جلسه

مدت دوره : 20:00ساعت

استاد : اکرم عدلی

مبلغ قبل از تخفیف : 0 ريال

مبلغ نهایی : 0 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1397/01/01

پایان : 1397/12/01

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 10

ظرفیت باقیمانده : 10

سطح دوره :

نوع دوره : حضوری

دسته بندی :

مهلت ثبت نام : ____/__/__

فارسی

کد : 10041

تعداد جلسات : 30جلسه

مدت دوره : 20:00ساعت

استاد : فاطمه افضلی

مبلغ قبل از تخفیف : 0 ريال

مبلغ نهایی : 0 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1397/01/01

پایان : 1397/12/01

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 10

ظرفیت باقیمانده : 0

سطح دوره :

نوع دوره : حضوری

دسته بندی :

مهلت ثبت نام : ____/__/__

آموزش زبان فارسی

کد : 10067

تعداد جلسات : 20جلسه

مدت دوره : 25:00ساعت

استاد : تئا ورداسانیدزه

مبلغ قبل از تخفیف : 0 ريال

مبلغ نهایی : 0 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1397/01/01

پایان : 1397/12/01

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 10

ظرفیت باقیمانده : 0

سطح دوره :

نوع دوره : حضوری

دسته بندی :

مهلت ثبت نام : ____/__/__

آموزش زبان فارسی پیشرفته

کد : 10066

تعداد جلسات : 20جلسه

مدت دوره : 25:00ساعت

استاد : خواکین رودریگز وارگاس

مبلغ قبل از تخفیف : 0 ريال

مبلغ نهایی : 0 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1397/01/01

پایان : 1397/12/01

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 35

ظرفیت باقیمانده : 23

سطح دوره :

نوع دوره : حضوری

دسته بندی :

مهلت ثبت نام : ____/__/__

آموزش زبان فارسی میانی

کد : 10064

تعداد جلسات : 20جلسه

مدت دوره : 25:00ساعت

استاد : فاطمه تفرشی

مبلغ قبل از تخفیف : 0 ريال

مبلغ نهایی : 0 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1397/01/01

پایان : 1397/12/01

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 16

ظرفیت باقیمانده : 0

سطح دوره :

نوع دوره : حضوری

دسته بندی :

مهلت ثبت نام : ____/__/__

آموزش زبان فارسی میانی

کد : 10063

تعداد جلسات : 20جلسه

مدت دوره : 25:00ساعت

استاد : نازیا بارانی

مبلغ قبل از تخفیف : 0 ريال

مبلغ نهایی : 0 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1397/01/01

پایان : 1397/12/01

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 10

ظرفیت باقیمانده : 10

سطح دوره :

نوع دوره : حضوری

دسته بندی :

مهلت ثبت نام : ____/__/__

مقدماتی (1-3)

کد : 10062

تعداد جلسات : 20جلسه

مدت دوره : 20:00ساعت

استاد : بهجت مهدوی

مبلغ قبل از تخفیف : 0 ريال

مبلغ نهایی : 0 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1397/01/01

پایان : 1397/12/01

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 11

ظرفیت باقیمانده : 0

سطح دوره :

نوع دوره : حضوری

دسته بندی :

مهلت ثبت نام : ____/__/__

آموزش زبان فارسی مقدماتی

کد : 10061

تعداد جلسات : 20جلسه

مدت دوره : 20:00ساعت

استاد : مینا شایان

مبلغ قبل از تخفیف : 0 ريال

مبلغ نهایی : 0 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1397/01/01

پایان : 1397/12/01

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 10

ظرفیت باقیمانده : 10

سطح دوره :

نوع دوره : حضوری

دسته بندی :

مهلت ثبت نام : ____/__/__

آموزش زبان فارسی

کد : 10081

تعداد جلسات : 20جلسه

مدت دوره : 60:00ساعت

استاد : لیدیا لئونتوا

مبلغ قبل از تخفیف : 0 ريال

مبلغ نهایی : 0 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1397/01/01

پایان : 1397/12/29

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 10

ظرفیت باقیمانده : 10

سطح دوره :

نوع دوره : حضوری

دسته بندی :

مهلت ثبت نام : ____/__/__

آموزش زبان فارسی میانی

کد : 10072

تعداد جلسات : 13جلسه

مدت دوره : 60:00ساعت

استاد : بیانکا ماریا فیلیپینی

مبلغ قبل از تخفیف : 0 ريال

مبلغ نهایی : 0 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1397/01/25

پایان : 1397/04/17

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 13

ظرفیت باقیمانده : 0

سطح دوره :

نوع دوره : حضوری

دسته بندی :

مهلت ثبت نام : ____/__/__

آموزش زبان فارسی مقدماتی

کد : 10071

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 60:00ساعت

استاد : بیانکا ماریا فیلیپینی

مبلغ قبل از تخفیف : 0 ريال

مبلغ نهایی : 0 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1397/01/25

پایان : 1397/10/17

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 8

ظرفیت باقیمانده : 8

سطح دوره :

نوع دوره : حضوری

دسته بندی :

مهلت ثبت نام : ____/__/__

آموزش زبان فارسی پیشرفته

کد : 10055

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 60:00ساعت

استاد : عبدالرضا رفیعی

مبلغ قبل از تخفیف : 0 ريال

مبلغ نهایی : 0 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1397/08/01

پایان : 1397/12/28

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 8

ظرفیت باقیمانده : 8

سطح دوره :

نوع دوره : حضوری

دسته بندی :

مهلت ثبت نام : ____/__/__

آموزش زبان فارسی پیشرفته

کد : 1054

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 60:00ساعت

استاد : علیرضا صدیقی

مبلغ قبل از تخفیف : 0 ريال

مبلغ نهایی : 0 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1397/08/01

پایان : 1397/12/28

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 6

ظرفیت باقیمانده : 6

سطح دوره :

نوع دوره : حضوری

دسته بندی :

مهلت ثبت نام : ____/__/__

آموزش زبان فارسی میانی

کد : 10054

تعداد جلسات : 20جلسه

مدت دوره : 60:00ساعت

استاد : عبدالرضا رفیعی

مبلغ قبل از تخفیف : 0 ريال

مبلغ نهایی : 0 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1397/02/01

پایان : 1397/04/27

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 10

ظرفیت باقیمانده : 10

سطح دوره :

نوع دوره : حضوری

دسته بندی :

مهلت ثبت نام : ____/__/__

1 2 3 4