جدیدترین دوره ها

آموزش زبان فارسی مقدماتی

کد : 10053

تعداد جلسات : 20جلسه

مدت دوره : 60:00ساعت

استاد : عبدالرضا رفیعی

مبلغ قبل از تخفیف : 0 ريال

مبلغ نهایی : 0 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1397/02/01

پایان : 1397/04/27

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 10

ظرفیت باقیمانده : 10

سطح دوره :

نوع دوره : حضوری

دسته بندی :

مهلت ثبت نام : ____/__/__

آموزش زبان فارسی میانی

کد : 10052

تعداد جلسات : 20جلسه

مدت دوره : 60:00ساعت

استاد : علیرضا صدیقی

مبلغ قبل از تخفیف : 0 ريال

مبلغ نهایی : 0 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1397/04/01

پایان : 1397/04/20

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 9

ظرفیت باقیمانده : 9

سطح دوره :

نوع دوره : حضوری

دسته بندی :

مهلت ثبت نام : ____/__/__

آموزش زبان فارسی مقدماتی

کد : 10051

تعداد جلسات : 20جلسه

مدت دوره : 60:00ساعت

استاد : علیرضا صدیقی

مبلغ قبل از تخفیف : 0 ريال

مبلغ نهایی : 0 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1397/02/01

پایان : 1397/04/27

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 8

ظرفیت باقیمانده : 8

سطح دوره :

نوع دوره : حضوری

دسته بندی :

مهلت ثبت نام : ____/__/__

آموزش زبان فارسی میانی

کد : 20033

تعداد جلسات : 50جلسه

مدت دوره : 50:00ساعت

استاد : آلما یشارویچ

مبلغ قبل از تخفیف : 0 ريال

مبلغ نهایی : 0 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1397/07/01

پایان : 1397/10/01

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 15

ظرفیت باقیمانده : 15

سطح دوره :

نوع دوره : حضوری

دسته بندی :

مهلت ثبت نام : ____/__/__

آموزش زبان فارسی مقدماتی

کد : 20032

تعداد جلسات : 50جلسه

مدت دوره : 50:00ساعت

استاد : آشیدا لیتو

مبلغ قبل از تخفیف : 0 ريال

مبلغ نهایی : 0 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1397/07/01

پایان : 1397/10/01

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 15

ظرفیت باقیمانده : 7

سطح دوره :

نوع دوره : حضوری

دسته بندی :

مهلت ثبت نام : ____/__/__

آموزش زبان فارسی مقدماتی

کد : 20031

تعداد جلسات : 50جلسه

مدت دوره : 50:00ساعت

استاد : آشیدا لیتو

مبلغ قبل از تخفیف : 0 ريال

مبلغ نهایی : 0 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1397/07/01

پایان : 1397/10/01

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 15

ظرفیت باقیمانده : 4

سطح دوره :

نوع دوره : حضوری

دسته بندی :

مهلت ثبت نام : ____/__/__

آموزش زبان فارسی پیشرفته

کد : 20043

تعداد جلسات : 72جلسه

مدت دوره : 14:04ساعت

استاد : ندا حسن شالی

مبلغ قبل از تخفیف : 0 ريال

مبلغ نهایی : 0 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1397/01/01

پایان : 1397/12/29

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 20

ظرفیت باقیمانده : 16

سطح دوره :

نوع دوره : حضوری

دسته بندی :

مهلت ثبت نام : ____/__/__

آموزش زبان فارسی میانی

کد : 20042

تعداد جلسات : 72جلسه

مدت دوره : 14:04ساعت

استاد : ندا حسن شالی

مبلغ قبل از تخفیف : 0 ريال

مبلغ نهایی : 0 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1397/01/01

پایان : 1397/12/29

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 20

ظرفیت باقیمانده : 0

سطح دوره :

نوع دوره : حضوری

دسته بندی :

مهلت ثبت نام : ____/__/__

آموزش زبان فارسی مقدماتی

کد : 20041

تعداد جلسات : 72جلسه

مدت دوره : 14:04ساعت

استاد : ترانه هاتف حقی

مبلغ قبل از تخفیف : 0 ريال

مبلغ نهایی : 0 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1397/01/01

پایان : 1397/12/29

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 20

ظرفیت باقیمانده : 20

سطح دوره :

نوع دوره : حضوری

دسته بندی :

مهلت ثبت نام : ____/__/__

آموزش زبان فارسی

کد : 20021

تعداد جلسات : 50جلسه

مدت دوره : 25:00ساعت

استاد : سعید صفری

مبلغ قبل از تخفیف : 0 ريال

مبلغ نهایی : 0 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1397/01/01

پایان : 1397/12/29

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 20

ظرفیت باقیمانده : 20

سطح دوره :

نوع دوره : حضوری

دسته بندی :

مهلت ثبت نام : ____/__/__

آموزش زبان فارسی پیشرفته

کد : 1015

تعداد جلسات : 30جلسه

مدت دوره : 60:00ساعت

استاد : سید رشید موسوی

مبلغ قبل از تخفیف : 0 ريال

مبلغ نهایی : 0 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1397/01/15

پایان : 1397/04/20

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 12

ظرفیت باقیمانده : 2

سطح دوره :

نوع دوره : حضوری

دسته بندی :

مهلت ثبت نام : ____/__/__

آموزش زبان فارسی

کد : 2004

تعداد جلسات : 50جلسه

مدت دوره : 25:00ساعت

استاد : سولماز تقدیمی

مبلغ قبل از تخفیف : 0 ريال

مبلغ نهایی : 0 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1397/01/01

پایان : 1397/12/29

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 20

ظرفیت باقیمانده : 20

سطح دوره :

نوع دوره : حضوری

دسته بندی :

مهلت ثبت نام : ____/__/__

آموزش زبان فارسی میانی

کد : 1014

تعداد جلسات : 30جلسه

مدت دوره : 60:00ساعت

استاد : سید رشید موسوی

مبلغ قبل از تخفیف : 0 ريال

مبلغ نهایی : 0 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1397/01/15

پایان : 1397/04/20

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 19

ظرفیت باقیمانده : 19

سطح دوره :

نوع دوره : حضوری

دسته بندی :

مهلت ثبت نام : ____/__/__

آموزش زبان فارسی میانی

کد : 2009

تعداد جلسات : 50جلسه

مدت دوره : 25:00ساعت

استاد : پرسیان موسوی

مبلغ قبل از تخفیف : 0 ريال

مبلغ نهایی : 0 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1397/01/01

پایان : 1397/12/29

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 20

ظرفیت باقیمانده : 20

سطح دوره :

نوع دوره : حضوری

دسته بندی :

مهلت ثبت نام : ____/__/__

آموزش زبان فارسی مقدماتی

کد : 2008

تعداد جلسات : 50جلسه

مدت دوره : 25:00ساعت

استاد : پرسیان موسوی

مبلغ قبل از تخفیف : 0 ريال

مبلغ نهایی : 0 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1397/01/01

پایان : 1397/12/29

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 20

ظرفیت باقیمانده : 20

سطح دوره :

نوع دوره : حضوری

دسته بندی :

مهلت ثبت نام : ____/__/__

1 2 3 4