جدیدترین دوره ها

آموزش زبان فارسی پیشرفته

کد : 2007

تعداد جلسات : 50جلسه

مدت دوره : 25:00ساعت

استاد : خلیل سعدالله

مبلغ قبل از تخفیف : 0 ريال

مبلغ نهایی : 0 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1397/01/01

پایان : 1397/12/29

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 20

ظرفیت باقیمانده : 0

سطح دوره :

نوع دوره : حضوری

دسته بندی :

مهلت ثبت نام : ____/__/__

آموزش زبان فارسی میانی

کد : 2006

تعداد جلسات : 50جلسه

مدت دوره : 25:00ساعت

استاد : خلیل سعدالله

مبلغ قبل از تخفیف : 0 ريال

مبلغ نهایی : 0 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1397/01/01

پایان : 1397/12/29

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 20

ظرفیت باقیمانده : 0

سطح دوره :

نوع دوره : حضوری

دسته بندی :

مهلت ثبت نام : ____/__/__

آموزش زبان فارسی مقدماتی

کد : 2005

تعداد جلسات : 50جلسه

مدت دوره : 25:00ساعت

استاد : رادوستینا آتامیان

مبلغ قبل از تخفیف : 0 ريال

مبلغ نهایی : 0 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1397/01/01

پایان : 1397/12/29

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 20

ظرفیت باقیمانده : 20

سطح دوره :

نوع دوره : حضوری

دسته بندی :

مهلت ثبت نام : ____/__/__

آموزش زبان فارسی میانی

کد : 3006

تعداد جلسات : 50جلسه

مدت دوره : 60:00ساعت

استاد : نسرین ساساناپیبان

مبلغ قبل از تخفیف : 0 ريال

مبلغ نهایی : 0 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1397/01/01

پایان : 1397/12/29

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 8

ظرفیت باقیمانده : 8

سطح دوره :

نوع دوره : حضوری

دسته بندی :

مهلت ثبت نام : ____/__/__

آموزش زبان فارسی

کد : 3005

تعداد جلسات : 50جلسه

مدت دوره : 10:00ساعت

استاد : لیسا لمپان

مبلغ قبل از تخفیف : 0 ريال

مبلغ نهایی : 0 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1397/01/01

پایان : 1397/12/29

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 8

ظرفیت باقیمانده : 1

سطح دوره :

نوع دوره : حضوری

دسته بندی :

مهلت ثبت نام : ____/__/__

آموزش زبان فارسی میانی

کد : 3004

تعداد جلسات : 50جلسه

مدت دوره : 10:00ساعت

استاد : پراسرت ساکساسکاوین

مبلغ قبل از تخفیف : 0 ريال

مبلغ نهایی : 0 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1397/01/01

پایان : 1397/12/29

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 8

ظرفیت باقیمانده : 8

سطح دوره :

نوع دوره : حضوری

دسته بندی :

مهلت ثبت نام : ____/__/__

آموزش زبان فارسی مقدماتی

کد : 3003

تعداد جلسات : 50جلسه

مدت دوره : 10:00ساعت

استاد : نسرین ساساناپیبان

مبلغ قبل از تخفیف : 0 ريال

مبلغ نهایی : 0 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1397/01/01

پایان : 1397/12/29

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 8

ظرفیت باقیمانده : 3

سطح دوره :

نوع دوره : حضوری

دسته بندی :

مهلت ثبت نام : ____/__/__

1 2 3 4