جدیدترین دوره ها

آموزش زبان فارسی میانی

کد : 10072

استاد : بیانکا ماریا فیلیپینی

شروع : 1397/01/25

پایان : 1397/04/17

سطح دوره :

نوع دوره : حضوری

دسته بندی :

مهلت ثبت نام : ____/__/__

آموزش زبان فارسی مقدماتی

کد : 10071

استاد : بیانکا ماریا فیلیپینی

شروع : 1397/01/25

پایان : 1397/10/17

سطح دوره :

نوع دوره : حضوری

دسته بندی :

مهلت ثبت نام : ____/__/__